Aktywny Samorząd

logo aktywny samorząd

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2019r.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków PFRON w 2019 roku będą przyjmowane w następujących terminach: 

 Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków:

 Moduł I:

Moduł II:

W 2019 roku będą realizowane następujące formy wsparcia:

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji: 

w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Aktualne warunki dofinansowania (wysokość i zasady) określają Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.docx (327kb)